Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody, nasz powód do dumy!!! Zapraszamy

Obszary chronionego krajobrazu

Niecodzienny krajobraz również wymaga ochrony dla przyszłych pokoleń.

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Pomniki przyrody

Pojedyńcze, niecodzienne okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej budzą podziw, ciekawość, radość, lęk...

Użytki ekologiczne

W służbie bioróżnorodności

Ochrona gatunkowa

W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 415 gatunków roślin, 232 gatunków grzybów i 589 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne. O tym jakie gatunki występują u nas przeczytasz w tym miejscu...