Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Różańsko

Rezerwaty przyrody, nasz powód do dumy!!! Zapraszamy

     Na terenie Nadleśnictwa Różańsko znajdują się trzy rezerwaty przyrody: „Bagno Chłopiny", „Czapli Ostrów" i „Długogóry".
Rezerwat „Bagno Chłopiny"
     Jest to rezerwat torfowiskowy, utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 maja 1963 roku. Pierwotnie powierzchnia obszaru wynosiła 27,80 ha. Po powiększeniu obszaru chronionego w roku 2000 zajmuje on łącznie 118,99 ha. Zmiana areału powierzchni rezerwatu nastąpiła zgodnie z rozporządzeniem wojewody lubuskiego nr 8 z dn. 25.07.2000 r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zróżnicowanego kompleksu ekosystemów torfowiskowych i lasów bagiennych, z leżącym w części centralnej torfowiskiem przejściowym oraz charakterystyczną roślinnością i fauną. Układ fitocenoz odzwierciedla proces zarastania jeziora, którego lustro było jeszcze widoczne po II Wojnie Światowej. Obecnie pokrywa je pływające trzęsawisko, w części centralnej znajdują się koncentrycznie ułożone pasy mszaków dolinkowych. Wokół otacza je mszar dywanowy. Najważniejsze osobliwości występujące na terenie rezerwatu to gwiazdnica grubolistna Stellaria crassifolia, storczyk Traunsteinera Dactylorhiza traunsteinerii, storczyk plamisty Orchis maculata, turzyca bagienna Carex limosa. W rezerwacie występuje wyjątkowo bogata flora mszaków. W  rezerwacie obserwowano bociana czarnego (Ciconia nigra). Przedmiotem ochrony jest zarastające torfowisko pokryte zbiorowiskami stanowiącymi spektrum sukcesyjnych przemian ku roślinności leśnej. Od kilku lat w rezerwacie istnieje zespół zastawek mających na celu podniesienie poziomu wody gruntowej i zahamowanie odpływu wody z torfowiska przejściowego. Rezerwat posiada plan ochrony, który ustanowiono zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z 23 listopada 2016 roku.

            Zastawka powstrzymująca odpływ wody z kopuły torfowiska (fot. Aleksander Smoliga)

Rezerwat „Długogóry"
     Utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 8 lipca 1991 r. Powierzchnia rezerwatu to 120,36 ha. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie naturalnego krajobrazu moreny czołowej z licznymi głazami narzutowymi, zespołu leśnego żyznej buczyny pomorskiej Melico-Fagetum, oczek wodnych z roślinnością wodną i bagienną, ochrona występujących w rezerwacie chronionych i cennych dla flory Pomorza Zachodniego gatunków roślin naczyniowych, gatunków zwierząt oraz zachowanie niezakłóconego przebiegu procesów dynamicznych kształtujących poszczególne składniki krajobrazu. Prawie całą powierzchnię rezerwatu pokrywa las bukowy z domieszką dęba i sosny. Wśród gatunków tworzących drzewostany występuje również świerk. Na terenie rezerwatu spotyka się głazy narzutowe z różnych skał: różowego granitu skandynawskiego, kwarcytu, wapieni, melafirów, piaskowców i zlepieńców kwarcytowych. Największy głaz znajdujący się na terenie rezerwatu ma obwód 11 metrów. Obecnie w rezerwacie funkcjonuje ścieżka edukacyjna. Na terenie chronionym są prowadzone zabiegi ochronne, które korespondują z planem ochrony, jaki ustanowiono rozporządzeniem nr 4/2008 wojewody zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2008 r.                                Oczko wodne na skraju rezerwatu (fot. Robert Kmieć)

Rezerwat „Czapli Ostrów"
     Utworzony „Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 11 kwietnia 1985r. Rezerwat obejmuje obszar wyspy i przybrzeżnych zarośli o powierzchni 16.45 ha położonych na Jeziorze Ostrowieckim. Grunty nadleśnictwa stanowią 12,45 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kolonii czapli siwej Ardea cinerea, stanowiska lęgowego bielika Haliaeetus albicilla, ostoi wielu gatunków ptaków wodnych oraz zachowanie charakterystycznej roślinności, w tym populacji nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum, arcydzięgiela litwora nadbrzeżnego Angelica archangelica subsp. Litoralis, czartawy drobnej Circaea alpina, kupkówki Aschersona Dactylis polygama, listery jajowatej Listera ovata, bluszczu pospolitego Hedera helix, grzyba - gwiazdosza rudawego Geastrum rufescens i mszaków. Do osobliwości rezerwatu zaliczyć można również dąb o trzech pniach (obwód 585 cm). Rezerwat jest objęty ochroną częściową. Rezerwat posiada plan ochrony przyrody ustanowiony Rozporządzeniem nr 71/2007 wojewody zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r.


                           Widok z lotu ptaka na rezerwat „Czapli Ostrów" (fot. Robert Kmieć)