Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

W służbie bioróżnorodności

Użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Na terenie Nadleśnictwa występuje 63 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni blisko 360 ha. Chronią one pozostałości ekosystemów zaroślowych, łąkowych i bagiennych,  naturalne zbiorniki wodne, śródleśne oczka wodne, bagna, torfowiska oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Użytki ekologiczne należą do obiektowych form ochrony przyrody.

Użytek ekologiczny "Łozowisko" (fot. Aleksander Smoliga)