Lista aktualności Lista aktualności

Hodowla lasu

Jak powstaje las i drewno.? Dlaczego czasem sadzimy sosnę innym razem buka ? Czy las "sadzi" się sam? Część odpowiedzi znajdziesz tutaj

    Hodowla lasu jest podstawową dziedziną w gospodarczej działalności człowieka w lesie. Poprzez stosowanie odpowiednich technik odnawiania lasu, zalesiania powierzchni nieleśnych jak również pielęgnowania lasu, opartych na szerokich podstawach przyrodniczych, zapewniamy trwałość i ciągłość lasu.

   W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

   Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzania Lasu na lata 20016-2025. Gospodarka leśna jest zrównoważona tzn. prowadzona jest w taki sposób, aby zaspakajanie potrzeb obecnych pokoleń nie odebrało tej możliwości pokoleniom przyszłym.

Do głównych zadań hodowli lasu należą:
1.    Odnowienia i zalesienia
2.    Poprawki i uzupełnienia
3.    Pielęgnowanie lasu
4.    Melioracje agrotechniczne


Odnowienia i zalesienia  
    Celem prac odnowieniowych i zalesieniowych jest inicjowanie i kształtowanie młodego pokolenia lasu. Odnowienie lasu  prowadzi się na gruntach leśnych, a zalesienia na gruntach nieleśnych przeznaczonych pod uprawę leśną.
Odnowienie lasu ze względu na wykorzystanie sił przyrody i wielkość wkładu pracy ludzkiej można osiągnąć na dwa sposoby:
- odnowieniem sztucznym, polega na wysiewie nasion lub wysadzeniu sadzonek na powierzchni przyszłej uprawy
- odnowieniem naturalnym, powstaje samorzutnie – samosiewem lub z odrośli. Stosowane w drzewostanach zdrowych, dobrej jakości i odpowiednim dla siedliska składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem    
W Nadleśnictwie Różańsko odnowienia obejmują rocznie ok. 120 ha. Bierzemy także udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych.


                                                        Uprawa sosnowa zimą (fot. Robert Kmieć)

Poprawki  i uzupełnienia

   Poprawki i uzupełnienia są to prace mające na celu poprawę jakości hodowlanej oraz wzmożenie potencjału produkcyjnego upraw, młodników i drzewostanów starszych, w których z różnych przyczyn powstały luki lub przerzedzenia.

Pielęgnowanie lasu  
    Charakter prac pielęgnacyjnych zależy od wieku drzewostanu : czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.
Corocznie  Nadleśnictwo pielęgnuje ok. 450 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek oraz chemiczne niszczenie chwastów środkiem chwastobójczym. Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 50 ha, czyszczenia późne  - na  ok. 100 ha, trzebieże wczesne – na ok. 200 ha, trzebieże późne – na ok. 720 ha.

Melioracje agrotechniczne
    Z melioracjami agrotechnicznymi wiążę się prace polegające na usuwaniu podszytów na działkach przeznaczonych do użytkowania oraz ich rozdrabnianie razem z pozostałościami zrębowymi, co sprzyja pielęgnowaniu gleby leśnej.

Selekcja i nasiennictwo
Podstawową bazę nasienną w Nadleśnictwie stanowią gospodarcze drzewostany nasienne, które mają zapewnić trwałe zachowanie pełnego bogactwa zasobów genetycznych, reprezentowanych przez gatunki drzew leśnych. Drzewostany te stanowią główne źródło pozyskania nasion do zakładania upraw gospodarczych.

Na terenie Nadleśnictwa Różańsko znajdują się następujące obiekty selekcyjne:
•    Gospodarcze drzewostany nasienne
•    Drzewostan zachowawczy
•    Uprawy pochodne
•    Uprawy zachowawcze

Zasady hodowli lasu