Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Różańsko znajduje się niemal 15 tys. ha w tym 94 % stanowią lasy.

    Nadleśnictwo Różańsko składa się z jednego obrębu leśnego – Różańsko, który położony jest  w  północno - zachodniej części województwa lubuskiego na terenie powiatu gorzowskiego oraz w południowej części województwa zachodniopomorskiego na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego.W granicach terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa znajdują się tereny następujących gmin: Lubiszyn – w powiecie gorzowskim, Myślibórz, Nowogródek Pomorski i Dębno – w powiecie myśliborskim, Trzcińsko-Zdrój – w powiecie gryfińskim. Nadleśnictwo Różańsko sąsiaduje z obszarami nadzorowanymi przez nadleśnictwa: Myślibórz w części północnej, Barlinek w części wschodniej, Bogdaniec i Kłodawa w części południowo - wschodniej, Dębno w części południowo-zachodniej i Mieszkowice w części zachodniej.

Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa wynosi 365,74 km2.

    Lasy nadleśnictwa usytuowane są w trzech głównych nieregularnych kompleksach: zachodnim, środkowym i wschodnim. Pozostałe kompleksy położone są przeważnie w enklawach i półenklawach. Od 1 stycznia 2019 roku Nadleśnictwo Różańsko podzielone na 9 leśnictw: Chłopiny, Chłopowo, Dolsk, Dyszno, Nowogródek, Pszczelnik, Różańsko, Smoliny i Stołeczna. Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wg stanu na 01.01.2019 r. wynosi 14936,37 ha, we współwłasnościach 0,2409 ha. Według „Regionalizacji Przyrodniczo-Leśnej opartej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych" opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL, Trampler 1999) obszar nadleśnictwa położony jest w: Krainie Bałtyckiej, Dzielnicy Pojezierza Wałecko-Myśliborskiego.

    Obszar nadleśnictwa leży w dwóch obszarach: północnym – morenowym oraz południowym – równinnym. Pojezierze Myśliborskie, na którym położona jest północna część nadleśnictwa to zespół form glacjalnych (moreny, jeziora polodowcowe), związanych z wysuniętym najdalej na południe zasięgiem fazy pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego. Wzgórza morenowe tylko w niewielu miejscach przekraczają wysokość 100 m n.p.m. przy wysokościach względnych od 20 do 40 m. Równina Gorzowska, na której położona jest południowa cześć nadleśnictwa to sandr fazy pomorskiej. Maksymalna różnica wysokości w nadleśnictwie wynosi około 70 m. Najwyższym punktem jest wzniesienie morenowe „Długogóra". Najniżej, na wysokości około 45 m n.p.m., położone są fragmenty lasu nad brzegiem jezior: Ostrowieckiego i Dolskiego. Dominującymi typami siedliskowymi lasu są: bór mieszany świeży i las mieszany świeży.

                                                  Drzewostan dębowo-bukowy (fot. Robert Kmieć)