Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 – pow. w zarządzie 5053.06 ha
     Obejmuje fragment lasów położonych na północ od doliny Warty, zlokalizowanych w strefie krawędziowej doliny rzeki. Zajmuje obszar do niej przyległy oraz kompleksy leśne ciągnące się w kierunku Dębna wraz z doliną Myśli. Obszar wyróżnia się dużą lesistością. Zasadniczą część kompleksu leśnego stanowią lasy gospodarcze, w których znajdują się liczne torfowiska mszarne. Zachodnią część obszaru rozcinają ekosystemy położone wzdłuż Myśli i jej dopływu − Kosy. Na obrzeżach rzek znajdują się niewielkie starorzecza o różnym stopniu lądowienia i zaawansowaniu procesów torfotwórczych, a także rozległe enklawy zbiorowisk wodnych, bagiennych, szuwarowych i leśnych. Na obszarze tym występują różnej wielkości zbiorniki wodne, zarówno jeziora dystroficzne, jak i duże zbiorniki eutroficzne. Charakterystycznym elementem krajobrazu są torfowiska. Teren jest w małym stopniu zurbanizowany i przekształcony przez człowieka.

Torfowisko Chłopiny PLH080004 – pow. w zarządzie 372.32 ha
     Obszar obejmuje kompleks ekosystemów bagiennych porastających rozległą misę pojezierną, którą wypełniają osady organiczne. W centrum obiektu znajduje się torfowisko przejściowe z roślinnością glacjalną. Otaczają je brzeziny, bory bagienne oraz lasy łęgowe i zarastające łąki. Obiekt o wybitnym znaczeniu przyrodniczym, zinwentaryzowano tu 5 rodzajów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Wśród unikalnej flory z gatunkami storczykowatych i kilkunastoma innymi silnie zagrożonymi taksonami.

Gogolice – Kosa PLH320038 – pow. w zarządzie 19.63 ha

         Obszar obejmuje doliny dwóch rzek: Kosy i Myśli. W skład obszaru wchodzą kompleksy eutroficznych zbiorników wodnych, szuwary , łąki i torfowiska niskie. W północnej części występują zarośla olszowe i nadrzeczne zalewane olsy oraz płaty olszyn źródliskowych. Obszar został powołany w celu ochrony największej na Pomorzu Zachodnim populacji żółwia błotnego Emys orbicularis. W zasięgu Nadleśnictwa Różańsko wyznaczona jest jedna strefa ochronny ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania dla żółwia błotnego. Dodatkowo występują tu trzy inne gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43EWG, a także 4 typy siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG    

Jezioro Kozie PLH320010– pow. w zarządzie 40.75 ha
     Obszar obejmuje eutroficzne jezioro typu karasiowego, wraz z przyległymi zaroślami i torfowiskiem niskim w niecce torfowej. W powiązaniu z wodami ekosystemu jeziornego rozwinął się tu kompleks roślinności, złożonej z około 30 zespołów roślinnych. Występująca tu kłoć wiechowata sukcesywnie zwiększa swój zasięg kosztem lustra wody. W obszarze stwierdzono występowanie siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Dodatkowo, występują tu rzadkie i wymierające gatunki roślin, jest to miejsce rozrodu płazów. Obszar stanowi cenne miejsce lęgowe ptaków wodno-błotnych.

                                                Miejsce ostoi ptaków (fot. Robert Kmieć)