Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Jesteśmy beneficjentem funduszy UE związanych z ochroną przyrody oraz realizujemy projekty środowiskowe o niepodważalnym znaczeniu dla lokalnych stosunków wodnych.

   Nadleśnictwo Różańsko aplikuje o środki finansowe, które pochodzą z różnych źródeł zewnętrznych. Rozbudowa infrastruktury turystycznej, ochrona lasu, prowadzenie gospodarki łąkowo-rolnej wymaga często pozyskiwania środków zewnętrznych.
   W 2013 roku Nadleśnictwo Różańsko zakończyło realizację projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". Całkowita wartość zadania to  230,78 tys. zł netto (dofinansowanie na poziomie 85%). W ramach projektu Nadleśnictwo Różańsko zrealizowało budowę 5 obiektów małej retencji (4 zastawki piętrzące i zbiornik retencjonowania wody) oraz wykonało remont 31 obiektów małej retencji (zastawki piętrzące).
   W 2012 roku został zrealizowany projekt „Ochrona i promocja walorów przyrodniczych obszaru natura 2000 „Ostoja Witnicko – Dębniańska" i rezerwatu przyrody „Długogóry" przez budowę ścieżki edukacyjnej w Leśnictwie Chłopowo". Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 76,84 tys. zł (uzyskano dofinansowanie na poziomie 22,10 tys. zł). Środki pochodziły z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
   Nadleśnictwo oprócz gospodarki leśnej prowadzi również gospodarkę łąkowo-rolną. Z tego tytułu korzysta z dopłat w ramach systemu wsparcia bezpośredniego – JPO, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania – ONW (od 2010 roku) oraz płatności rolnośrodowiskowej (od 2011 roku). Ogólna powierzchnia zagospodarowanych łąk wynosi ok. 138 ha.

  Nadleśnictwo Różańsko uczestniczy w projekcie pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe". W projekcie udział bierze 7 jednostek z terenu RDLP w Szczecinie, są to Nadleśnictwa: Gryfino, Karwin, Mieszkowice, Międzychód, Rzepin, Różańsko i Skwierzyna.
Planowany okres realizacji: 2017-2023
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.
Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.
Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.
Zakres rzeczowy zadania realizowanego w Nadleśnictwie Różańsko: poprawa stanu siedliska 6410 – usunięcie nalotu i podrostu drzew oraz krzewów w obrębie zachowanych płatów łąk trzęślicowych; zachowanie siedlisk przyrodniczych położonych na trwałych użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych.
Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.
Wartość projektu
Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 35 944 030,00 
Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 25 775 686,30 
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 21 909 333,39 zł
 

  W roku 2018 nadleśnictwo uzyskało  dofinansowanie ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, do zadania pn.: „Edukacja społeczności na temat form ochrony przyrody w Nadleśnictwie Różańsko, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000”. Projekt jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2020. Dzięki niemu baza edukacyjna nadleśnictwa wzbogaciła się o interesujące, wartościowe materiały  i urządzenia edukacyjne. Z pozyskanych środków wydano folder dla dorosłych, zeszyt edukacyjny dla dzieci oraz zakupiono min.: puzzle wielkoformatowe, tablicę dźwiękową oraz zamontowano gry terenowe (dendrofon, ekowrzutka, zestawy interaktywne).  Wszystkie wymienione pomoce wykorzystywane są w trakcie prowadzenia zajęć kameralnych i terenowych. Koszt całkowity zdania to 47 726,13 zł. Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie to łącznie 35 794,60 zł, co stanowi 75% wartości zadania.

  Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.
 

 

                                                             Łąka wilgotna (fot. Robert Kmieć)