Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Jak funkcjonujemy i pracujemy w Nadleśnictwie Różańsko.

Nadleśnictwo - jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo dzieli się na leśnictwa.

Nadleśniczy - jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego - odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje działem gospodarki leśnej i pracą leśniczych.
 
Dział Gospodarki Leśnej -
hodowla lasu, sprzedaż drewna, Certyfikacja FSC    i PEFC, urządzanie lasu, stan posiadania, ochrona lasu, ochrona przyrody, ochrona p.poż,. użytkowanie lasu, gospodarka łąkowo-rolna, lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa, podatek leśny i rolny, użytkowanie lasu, zagospodarowanie turystyczne, edukacja leśna, łowiectwo, nasiennictwo    i selekcja, koordynowanie procesem planowania, projekty unijne i pozyskiwanie środków zewnętrznych, Public Relations.

Inżynier nadzoru - sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania czynności gospodarczych w nadleśnictwie (kontrola leśnictw w terenie) oraz prowadzi inne kontrole zlecone przez Nadleśniczego. Ściśle współpracuje z Zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji. Prowadzi sprawy związane z BHP.

Główny księgowy - kieruje działem Finansowo-Księgowym. Wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo - ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa.

Dział Finansowo-Księgowy - ewidencja operacji finansowo-księgowej, sporządzanie dokumentacji płacowej, monitoring należności, gospodarka towarowa i infrastruktura, kasa, gospodarka drewnem, sprawozdawczość finansowa.

Sekretarz - kieruje Działem administracyjno-gospodarczym. Odpowiada za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa. Nadzoruje prace związane ze sporządzaniem oraz dokonywaniem zmian planów finansowo-gospodarczych z zakresu działu.

Dział Administracyjno-Gospodarczy - administrowanie nieruchomościami, gospodarka remontowo-budowlana, infrastruktura nadleśnictwa, gospodarka transportowa, melioracje wodne, zamówienia publiczne, infrastruktura dróg leśnych, sorty mundurowe i środki bhp., zaopatrzenie biura i leśnictw  w sprzęt i materiały biurowe.

Stanowisko ds. pracowniczych  - sprawy kadrowe, socjalne, zaopatrzenie emerytalno - rentowe oraz obsługa sekretariatu.

Administrator systemu informatycznego - administrowanie Systemem Informatycznym LP, Leśna Mapa Numeryczna, Biuletyn Informacji Publicznej, strona internetowa nadleśnictwa.

Posterunek Straży Leśnej - zapobieganie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, a także wykonywanie zadań w zakresie ochrony mienia nadleśnictwa. Posterunkiem Straży Leśnej kieruje i koordynuje wyznaczony przez Nadleśniczego st. strażnik leśny pełniący funkcję komendanta posterunku Straży Leśnej.

Leśniczy - bezpośrednio kieruje powierzonym leśnictwem, wykonuje bądź nadzoruje wszystkie czynności techniczno-gospodarcze, ochronne i administracyjne. Wykonuje swoje obowiązki przy pomocy podleśniczego, który mu bezpośrednio podlega.