Nadleśnictwa i inne

 

Polecamy Polecamy

Powrót

ZAKUP LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

ZAKUP LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Nadleśnictwo Różańsko informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy o lasach, zgodnie z którym kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Las, grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

  1. jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
  2. zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;
  3. regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte  za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

OSOBY ZAINTERESOWANE SPRZEDAŻĄ NIERUCHOMOŚCI PROSZONE SĄ O KONTAKT Z NADLEŚNICTWEM RÓŻAŃSKO, adres e-mail: rozansko@szczecin.lasy.gov.pl, tel. 95 760 18 14